Ghişeul Unic      Actele de identitate

Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români

 

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, publicată în Monitorul Oficial nr.719 din 12.10.2011, actele de identitatecare se eliberează în prezent cetățeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie.

Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reședință a titularului.

Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează: 

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; 
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; 
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Conform dispozitiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Cetățenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

In situatia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei personae, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau cu reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, conform prevederilor legale în materie.

 

Cazuri în care se eliberează un nou act de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; 

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau cu reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de reprezentantul său legal, are obligaţia de a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este arondat cu domiciliul sau cu reședința.

 • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (ex.schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, adopţie, schimbarea numelui în urma căsătoriei/divorţului,
 • în cazul schimbării domiciliului,
 • în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor,
 • în cazul deteriorării actului de identitate,
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate,
 • în situaţia în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului,
 • în cazul schimbării sexului,
 • în cazul anulării,
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.,
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

 

Documentele necesare:

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal,
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.
 • Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

In conformitate cu prevederile legale, primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

 

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • certificatul de naştere al solicitantului, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului,
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

 

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul,
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie,
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie,
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul,
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie,
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie,
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul,
 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, - cu fotografie de dată recentă, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul,
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie,
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie,
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul,
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie,
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie,
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate,

 

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din străinătate în România

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, ocazie cu care depun următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România,
 • paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie,
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie,
 • certificatul de naştere, original şi copie,
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie,
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate,

În situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetățeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul că solicitantul este cetățean român.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Solicitantul a cărui naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române va solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt parinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune o copie a hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă, irevocabilă, investita cu formulă executorie.


Eliberarea actului de identitate la dobândirea/redobândirea cetăţeniei române:

Persoanele care au dobândit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc, ocazie cu care prezinta următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii, (în cazul minorilor care au implinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinţi, dovada cetățeniei acestora se face potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române cu modificarile si completarile ulterioare,
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, după caz, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinţii, original şi copie,

În vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie,
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda documentul eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări. În situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

 

Eliberarea cărţii de identitate provizorie:

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

În situaţia în care, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, se va emite o carte de identitate provizorie, solicitantul va prezenta:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,
 • documentele deţinute, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie,
 • 3 fotografii color, marimea ¾ cm, având la bază o banda albă de 7 mm,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii,

Eliberarea unei cărţi de identitate provizorii cetățeanului român cu domiciliul în străinătate și reședința în România:

Cetățenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar, depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia au reședința, următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul in străinătate şi reședința în România,
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original şi copie,
 • certificatul de naştere, original şi copie,
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie,
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie,
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie,
 • două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm,
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate,

 

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei,
 • actul de identitate al solicitantului, aflat în termen de valabilitate,
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie,

Dovada adresei de domiciliu sau de reşedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente – art.28 din O.U.G. nr.97/2005:

 • acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ,
 • declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spatiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a),
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a politistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali,
 • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public sau a funcţionarului din cadrul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza Jud. Bihor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, link